Is Vietnam on Russia’s side by force or voluntarily?

Whether Vietnam was forced or volunteered, the consequences of all three votes by Vietnam’s representative at the UN General Assembly were incalculable. One of the dangerous consequences for Vietnam is the change of the strategic chessboard in the South China…
Vũ Đức Đam “trốn” nơi nao? Liệu ông Đam có thoát?

Link Video: https://youtu.be/kgyK4NSBeTI Suốt một năm ông Vũ Đức Đam tả xung hữu đột chống dịch. Ban đầu ông Đam xây dựng được hình ảnh ông Bộ trưởng cần cù, mẫn cán được khá nhiều người khen. Tuy nhiên, đó…