Sóng ngầm Bộ Quốc Phòng: Lương Cường đang chiến Phan Văn Giang. Phạm Ngọc Hùng phe ai?