Đi Trung Quốc Phan Văn Giang thực hiện ý đồ của Tổng hay tìm bố đỡ đầu