Biểu tình lan rộng, giai cấp công nhân bị “bỏ đói”

Link Video: https://youtu.be/Ozm2aNDNbck Đảng Cộng sản giành chính quyền với tuyên bố họ là đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân. Tuy nhiên trong vài chục năm nay thì những cuộc đình công của công nhân khi…