Vietnam “puts its foot in its mouth” with China

Former Harvard Law professor, Professor Ta Van Tai, said that Vietnam is still avoiding the mention of Prime Minister Pham Van Dong’s diplomatic note in 1958, a document that he thinks has caused Hanoi to “put its foot in its…
Việt Nam ‘há miệng mắc quai’ với Trung Quốc

Cựu giáo sư Luật của Đại học Harvard, Giáo sư Tạ Văn Tài, nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội…