Bị tấn công tới tấp, anh Tô méc anh Tổng. Tô biết sợ?

Link Video: https://youtu.be/IVhKnMhyFDc Ngày 1/8, trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam bài mang tựa đề “Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam”. Nội dung…