Tổng Bí và Thủ tướng ai mới là thủ phạm?

Yếu điểm cố hữu của Đảng Cộng sản là thiếu vắng trí tuệ. Khả năng quản trị đất nước của Cộng sản gần như con số không, nếu không muốn nói là số âm. Trong hầu hết mọi vấn đề…