Hà Nội có xây dựng được người thanh lịch như yêu cầu của Thủ tướng