Phương án 2 cho Tô là gì? Nếu không bứng Thủ thì liệu có bứng được Tổng?