Tổng Trọng bị nắm thóp, bạn vàng không ngại mối quan hệ Việt Mỹ