Chỉ thị 24 của Bộ CT bị rò rỉ: Tổng Bạc không quan tâm đến lợi ích quốc gia?