Sau hai lần “gặp họa”, ông Tổng còn lại gì?

Lần ngã bệnh đầu tiên vào ngày 14/4/2019, khi Nguyễn Phú Trọng đang công tác ở Kiên Giang, tưởng chừng, ông ra đi từ lúc đó. Có lẽ, vì có ý bác sĩ ứng cứu kịp thời, nên giành lại…