Liệu có phải là Đảng luôn lắng nghe dân không?

Trong bài viết “Đảng luôn lắng nghe dân để có ‘văn bia muôn đời sau’”, tác giả Nguyễn Tấn Tuân giải thích rằng việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại…
Mặc dân „lóp ngóp“ – Đảng lo Đại hội

Hôm 20/10/2020, đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố các văn bản là dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng này dự kiến họp vào đầu sang năm để ‘xin ý kiến nhân dân’. Bốn dự thảo…