Chiến lợi phẩm bất ngờ và quan trọng nhất ở Ukraine