How long will the US have strategic patience with Vietnam?

On October 20, 2022, US Presidential Envoy John Kerry returned to Hanoi for the third time this year. Next, Senate President Patrick Leahy will lead a powerful delegation to visit Vietnam from October 27 to November 2. The US and…
Ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng?

Link Video: https://youtu.be/Ka8n6muu9yA Nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ở ghế cao nhất đảng 3 năm nữa thôi. Lò của ông Trọng bao lâu nay cho thấy ông đốt chưa mạnh và các…