Cạn tiền, ế hàng, Vượng Vin muốn buông VinFast?

Đời không bằng phẳng, doanh nghiệp có lúc thịnh lúc suy. Với những doanh nghiệp tử tế, khi thịnh họ xây dựng thương hiệu để tạo chỗ đứng, khi khó khăn, chính thương hiệu sẽ cứu họ. Bài học Honda…