Nếu không phá thế cờ của Tô chủ tịch, Bộ Chính Trị sẽ bị nhốt trong nhà tù vô hình!