Tô Chủ tịch “vung gươm” Ciputra vào ông già đang thoi thóp. Ông già tắt hay gươm gãy?