Năm mới chúc “Tổng Bạc” lết cho hết năm rồng!

Có lẽ, không ai mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng không còn nắm quyền nữa, bằng những người có nguy cơ thành “củi” trong “lò” của ông. Hồi tháng 12/2023, ông Trọng lại ngã bệnh và đã bị đồn rằng,…