Are Vietnamese people worrying for the US more than their own country?

Vietnamese people in the country are more interested in the US election than their own, that is a reality. Because the American election is attractive and unpredictable because President Trump has rekindled the Vietnamese hope of resisting the unreserved Chinese…
Trump và Biden sẽ chiến nhau tại tòa?

Vì diễn tiến và kết quả bầu cử Mỹ hiện đang chưa rõ ràng, điều đáng nói là cự phó tổng thống Joe biden luôn dẫn trước đương kiêm tổng thống Donald Trump và tiến rất sát với đích 270…