Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?

Link Video: https://youtu.be/lvzHsYvTLQQ Cụ Tổng tức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng – người được xem là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng. Cụ đã khởi xướng một…