Thủ Chính và Thống đốc Hồng bị đuối trong bánh vẽ của con trai Ba Dũng