Điểm mạnh – thế yếu của Tô Đại và Thủ Chính, trong cuộc đấu giành ghế Tổng Bí thư?