Bộ Chính trị và “nồi cám lợn”!

Đang yên đang ổn chờ đến hết nhiệm kỳ, chờ ông Tổng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ sau, thì bỗng nhiên, Tô Lâm tạo phản đã làm đảo lộn tất cả. Ông…