“Container” tiền đang chui lỗ kim, đảng tung người hốt trọn? Ai được?