4 vạn dân chầu trời và bài học chuyển bại thành thắng của Thủ tướng Chính