“Ngoại giao cây tre” tai hại thế nào với Việt Nam?

Ngày 2/1/2024, RFA Tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bài viết với…