Trào lưu bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan rộng

Link Video: https://youtu.be/YSb4XGNnaGw  Ông Nguyễn Trung nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: „ Khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân…