Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ngoài làm gì?