Hai vấn đề quan trọng để chống tham nhũng

Ngày 22/5, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận “Chính trị Việt Nam “lửa cháy leo bàn cờ”’. Tác giả cho biết, không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa…
Tà giáo lộng hành

Ngày 25/4, trên trang Facebook cá nhân của nhà giáo, Tiến sĩ Chu Mộng Long có bài bình luận “Tham nhũng và hoạt động tôn giáo”. Bài viết bình về những hoạt động mê tín dị đoan mang tính tà…
Chế độ đạo tặc thì không thể chống tham nhũng

‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ có triệt tiêu được tham nhũng? Ngày 18/2, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận ‘“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” có triệt tiêu được tham nhũng?”’ Theo đó, những điểm…