Bộ Công an Việt Nam, “thùng rỗng kêu to”

Mới đây, chính quyền Cộng sản đã tổ chức Hội thảo về “Phát huy giá trị Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy,…