Chứng ngáo danh lan nhanh từ showbiz đến giới nhà văn

Nền văn học Việt Nam từ lâu đã bị Đảng Cộng sản biến thành công cụ. Trước đây, những nhà văn, nhà thơ Cách mạng sáng tác văn chương phục vụ chế độ, giờ đây đọc lại khiến người ta…