Ông Tổng quyết bám đến “hơi thở cuối cùng”, ông Tổng lật kèo khối kẻ mang họa