Bỏ “Tiên học lễ, hậu học văn”, rồi làm gì?!

Link Video: https://youtu.be/GW3UmU8ohsA Mấy bữa nay trên các trang mạng xã hội râm rang câu chuyện Giáo sư Trần Ngọc Thêm, Hiệu trưởng đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã nêu trong…