Năm Dần tháp nghiêng đổ, năm Mão ai đổ nghiêng?

Trong Tứ Trụ triều đình thì cả 3 trụ đều thẳng, chỉ có một trụ nghiêng mà thôi. Trụ nghiêng này là trụ Chủ tịch nước. Điều đáng nói là trụ Chủ tịch nước trước đây từng kinh qua chức…